پلن های پشتیبانی آکادمی سرلک

پشتیبان شما هستیم برای داشتن یک سایت قدرتمند

پلن 1

پشتیبانی
میلیون تومان 1 ماهانه
 • بک آپ گیری افزونه ها ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری هسته وردپرس ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری قالب ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری دیتابیس ( روزانه و هفتگی )
 • بروز رسانی افزونه ها ( روزانه )
 • بروزرسانی قالب ( روزانه )
 • بروزرسانی هسته ( روزانه )
 • مانیتورینگ امنیت
 • پکیج تحلیل سایت ( در صورت خرید 6 ماهه)
 • پکیج امنیت ( در صورت خرید 12 ماهه پلن )

پلن 2

پشتیبانی
میلیون تومان 2 ماهانه
 • بک آپ گیری افزونه ها ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری هسته وردپرس ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری قالب ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری دیتابیس ( روزانه و هفتگی )
 • بروز رسانی افزونه ها ( روزانه )
 • بروزرسانی قالب ( روزانه )
 • بروزرسانی هسته ( روزانه )
 • مانیتورینگ امنیت
 • پکیج تحلیل سایت ( در صورت خرید 6 ماهه)
 • پکیج امنیت ( در صورت خرید 12 ماهه پلن )
اقتصادی

پلن 3

پشتیبانی
میلیون تومان 3
5
ماهانه
 • بک آپ گیری افزونه ها ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری هسته وردپرس ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری قالب ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری دیتابیس ( روزانه و هفتگی )
 • بروز رسانی افزونه ها ( روزانه )
 • بروزرسانی قالب ( روزانه )
 • بروزرسانی هسته ( روزانه )
 • مانیتورینگ امنیت
 • پکیج تحلیل سایت ( در صورت خرید 6 ماهه)
 • پکیج امنیت ( در صورت خرید 12 ماهه پلن )
محبوب

پلن VIP

پشتیبانی
میلیون تومان 6 ماهانه
 • بک آپ گیری افزونه ها ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری هسته وردپرس ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری قالب ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری دیتابیس ( روزانه و هفتگی )
 • بروز رسانی افزونه ها ( روزانه )
 • بروزرسانی قالب ( روزانه )
 • بروزرسانی هسته ( روزانه )
 • مانیتورینگ امنیت
 • پکیج تحلیل سایت ( در صورت خرید 6 ماهه)
 • پکیج امنیت ( در صورت خرید 12 ماهه پلن )
 • آموزش مدیریت سایت به پرسنل
 • بررسی سایت توسط ناظر به صورت ماهانه
 • طراحی۳ صفحه لندینگ پیج
 • اصلاحات احتمالی سایت

پلن VIP +

پشتیبانی
میلیون تومان 8 ماهانه
 • بک آپ گیری افزونه ها ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری هسته وردپرس ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری قالب ( روزانه و هفتگی )
 • بک آپ گیری دیتابیس ( روزانه و هفتگی )
 • بروز رسانی افزونه ها ( روزانه )
 • بروزرسانی قالب ( روزانه )
 • بروزرسانی هسته ( روزانه )
 • مانیتورینگ امنیت
 • پکیج تحلیل سایت ( در صورت خرید 6 ماهه)
 • پکیج امنیت ( در صورت خرید 12 ماهه پلن )
 • آموزش مدیریت سایت به پرسنل
 • بررسی سایت توسط ناظر به صورت ماهانه
 • طراحی۳ صفحه لندینگ پیج
 • اصلاحات احتمالی سایت
 • مدیریت سایت و اجرای تغییرات